1403/03/24
حمیدرضا طلائی

حمیدرضا طلائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2532-8702
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200392829
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری مالی زنجیره تأمین صنایع غذایی در دوران همه گیری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بحران مدیریت زنجیره‌تامین همه‌گیری پایداری مالی
سال 1402
مجله مجله نوآوریهای صنعتی: نیازها و راهکارها
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا طلائی

چکیده

در دوران همه‌گیری، حفظ بقای شرکای زنجیره تأمین و ایجاد پایداری مالی به‌خصوص در صنایع­ غذایی اهمیت زیادی پیدا می‌کند، لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پایداری مالی زنجیره تأمین صنایع غذایی در دوران همه‌گیری می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش تحقیق از نوع آمیخته می‌باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان حوزه مالی در مدیریت زنجیره تأمین صنایع غذایی است. شناسایی عوامل بر اساس مرور ادبیات صورت‌گرفته است. سپس بر اساس روش دلفی و با کمک پرسشنامه طی سه مرحله عمل غربالگری صورت گرفته و درنهایت از میان 22 معیار شناسایی‌شده، خبرگان در تائید 14 معیار به اجماع نظر رسیدند و به‌منظور رتبه‌بندی عوامل نهایی از تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، مشارکت ذینفعان در دوران همه‌گیری در اولویت اول، مدیریت سیاست‌های تحویل خدمات در اولویت دوم و مدیریت پسماند در دوران همه‌گیری در اولویت سوم قرار دارد. یافته‌های این تحقیق می‌تواند راهگشای مدیران حوزه صنعت غذا در دوران بروز بحران باشد.