1403/03/24
حمیدرضا طلائی

حمیدرضا طلائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2532-8702
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200392829
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی دیجیتال در باشگاه‌های ورزشی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بازاریابی دیجیتال، باشگاه، ورزش.
سال 1402
مجله فصلنامه علمی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران م قلعه نویی ، علیمحمد صفانیا ، رضا نیک بخش ، حمیدرضا طلائی

چکیده

در عصر حاضر که مفاهیم ارتباطات، رقابت، مشتریگرایی، تجارت با هم پیوندی ناگسستنی دارند، بازاریابی الکترونیکی به‌عنوان عنصری از تجارت و کسب و کارهای موجود، نقش محوری در حفظ و بقاء کسب و کارها از طریق جذب و حفظ مشتریان، شناساندن و معرفی محصولات و ایجاد انگیزه برای احساس نیاز به خرید ایفا می‌کند، هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر بازاریابی دیجیتال در باشگاه­های ورزشی تهران می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع میکس مدل( کیفی-کمی) یا گرند تئوری می‌باشد. که در آن ابتدا به روش کیفی به جمع‌آوری متغیرها در بافت زندگی واقعی از طریق مصاحبه پرداخته می‌شود. جامعه آماری در بخش کیفی تحقیق، با روش مصاحبه، از نظر خبرگان و متخصصینی که بیش از 10 سال سابقه فعالیت مستقیم در مدیریت بازاریابی ورزشی در رسانه­های اجتماعی داشتند، استفاده شده که در نهایت منجر به استخراج و شناسایی متغیرها شد. و از روش نمونه گیری به روش اشباع استفاده شد. به طوری که به حد اشباع تئوریک از خبرگان 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق به عمل آمد. در بخش کمی این پژوهش، جامعه آماری مدیران باشگاه‌های ورزشی در استان تهران می­باشند که با روش نمونه گیری خوشه­ای واز فرمول کوکران 384 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش در دو سطح کیفی و کمی انجام شد. در سطح کیفی از تحلیل محتوا و کدگذاری استفاده شد و در سطح کمی تحلیل ها با نرم‌افزار spss انجام شد.