1403/03/24
حمیدرضا طلائی

حمیدرضا طلائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2532-8702
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200392829
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تصویر برند بر رضایت، اعتماد و وفاداری به برند از طریق نقش تعدیلگر احترام به برند و عشق به برند (مطالعه موردی: صنایع غذایی اصالت)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
وفاداری به برند، اعتماد به برند، رضایت از برند، احترام برند، عشق برند.
سال 1402
پژوهشگران حمیدرضا طلائی ، ایمان جعفری نسب

چکیده

مفهوم وفاداری برند به طور گستردهای در ادبیات مدیریت ، خصوصا ادبیات بازاریابی مورد تحلیل قرار گرفته است. وفاداری برند عنصر کلیدی بقاء بلندمدت سازمانها محسوب میشود که به یک سازمان کمک میکند تا در یک بازار رقابتی بر مشکل عدم اطمینان غلبه نموده و زمینههای بقاء بلندمدت سازمان فراهم شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تصویر برند بر رضایت، اعتماد و وفاداری به برند از طریق نقش تعدیلگر احترام به برند و عشق به برند در صنایع غذایی اصالت است. پژوهش حاضر از زمره هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و پیمایشی است. بهمنظور گردآوری دادهها 380 پرسشنامه با روش نمونهگیری در دسترس در بین مشتریان صنایع غذایی اصالت در شهر اصفهان توزیع شد که که از این تعداد، 361 عدد پرسشنامه بازگشت داده شد.. بهمنظور تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه از نرمافزار Smart PLS استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که رضایت از برند، تصویر برند و اعتماد برند بر وفاداری برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تصویر برند بر رضایت از برند و اعتماد برند نیز تأثیر مثبت و معناداری دارد. در این پژوهش همچنین نقش تعدیلگر عشق برند و احترام برند نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد که عشق برند نقش تعدیلگر بر رضایت از برند و اعتماد برند بر وفاداری برند دارد ولی نقش تعدیلگری احترام برند بر تأثیر رضایت از برند و احترام برند مورد تأیید قرار نگرفت.