1403/01/28
حمیدرضا دولت آبادی

حمیدرضا دولت آبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7763-6678
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188754727
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی در پیشبینی مهارتهای نوشتاری دانش آموزان پایه ششم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
راهبردهای فراشناختی، هوش هیجانی، مهارتهای نوشتاری، دانش آموزان
سال 1399
مجله دوفصلنامه راهبردهاي شناختي در يادگيري
شناسه DOI
پژوهشگران منصوره قربانی ، مهناز جلالوندی ، حمیدرضا دولت آبادی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین رابطه راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی با مهارتهای نوشتاری دانشآموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر اراک بود. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل دانشآموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر اراک در سال 7931 به تعداد ) 5714 ( نفر بودند. روش نمونهگیری طبقهای تصادفی و حجم نمونه نیز بر اساس جدول کرجسی و مورگان 947 نفر تعیین شد. ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش، پرسشنامه راهبردهای فراشناختی مختاری و ریچارد ) 2002 (، پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام ) 2002 ( و آزمون محقق ساخته مهارتهای نوشتاری بود. برای تجزیه تحلیل دادهها از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. )r=0/52 ،p <0/ یافتهها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارتهای نوشتاری با راهبردهای فراشناختی ) 07 همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون همزمان نشان )r=0/54 ،p< 0/ و هوش هیجانی ) 07 )β=0/27 ،p< 0/ و راهبردهای فراشناختی با ضریب بتای ) 07 )β=0/90 ،p< 0/ داد هوش هیجانی با ضریب بتای ) 07 قادر به پیشبینی مهارتهای نوشتاری بودند. نتیجهگیری: با توجه به یافتهها میتوان در سیستم آموزشی دوره ابتدایی از راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی برای بهبود مهارتهای نوشتاری دانش آموزان، استفاده کرد.