1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
خوانش تاریخ بیهقی از دیدگاه حقوق کیفری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
حقوق. کیفر. تاریخ بیهقی
سال 1400
پژوهشگران حمید عبدالهیان(استاد راهنما)، معصومه بیات(دانشجو)

چکیده

در این ژایان نامه از دیدگاه کیفری به تاریخ بیهقی و ساختار حکومت غزنوی نگریسته شده است.