1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل تطبیقی ساختار صرف و نحوی در قصاید ناصرخسرو و سنایی با تکیه بر وجه غالب با تمرکز بر یک قصیدۀ معروف از هر شاعر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
قصاید ناصرخسرو، قصاید سنایی، ساختار صرف و نحو، وجه غالب
سال 1399
مجله متن شناسي ادب فارسي
شناسه DOI
پژوهشگران حسن ایروانی ، حمید عبدالهیان

چکیده

تحلیل ساختار صرف و نحو متون نظم و نثر با بررسی آماری آسان تر می شود. این بررسی نشان می دهد دو شااعر برای بیان مقصود خود از چه شگردهای آشنایی زدایی در ساختار صرف و نحوی اشعارشان استفاده کرده ان . ناصرخسرو و سنایی از قصی ه سرایان برجسته ادب فارسی ان . بررسی ساختار صرف و نحوی دو قصی ه کاه در بحار هاج ساروده ش ه، بیانگر بسام بیشتر وجه خبری، انواع صفات، حروف ربط هم پایه ساز و جملات ساده در اشعار ناصرخسرو اسا؛ درحالی که میجان جابه جایی افعال، حروف اضافه و حروف ربط وابسته ساز بسام بیشاتر ی در شاعر سانا یی دارد کاه باه فنی ترش ن زبان شعر سنایی انجامی ه اس؛. بررسی آرایش واژگانی اشعار نشاان مای دها شاعر ناصرخسارو باه حالا؛ در شاعر ناصرخسارو و فراوانا ی بیشاتر » خارد « بی نشان و معیار نجدیک تر اس؛. بسام بیشتر واژگان مرتبط با موضاوع در شعر سنایی تا ح بسیاری با وجه غالب اشعار هر شارر ارتباط دارد. ایا ن پاووهش ، » رشق « واژگان مرتبط با مضمون با تمرکج بر یک قصی ه از سنایی و ناصرخسرو، نشان می ده وجه غالب رابطه مساتق یم و معناادار ی در شالل دها ی باه ساختار صرف و نحوی و آرایش واژگانی قصای داشته اس؛ به گونه ای که یلی از دلایل تغییر محسوس ساختار صارف و نحوی اشعار ناصرخسرو با اشعار سنایی تغییر وجه غالب در اشعار هر شارر اس؛ که سبب تشخ ص سابل ی در شاعر این دو شارر ش ه اس؛. این پووهش الگویی برای بررسی ویوگی های زبانی و ادبی شارران به دس؛ می دها کاه نتاا یج شایان ذکر و مستن ی را می توان ارائه کن .