1403/02/03
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
کتاب فانوس سحرانگیز خیال
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
رئالیسم جادوئی
سال 1400
پژوهشگران حمید عبدالهیان

چکیده

کتابی است در زمینه رئالیسم جادویی در داستان نویسی ایران با بررسی آثار و نمونه کارها