1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
کتاب ابوریحان بیرونی چاپ چهارم
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ابوریحان بیرونی
سال 1400
پژوهشگران حمید عبدالهیان

چکیده

این کتاب برای کودکان است