1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی راهبردهای ایدئولوژیکی شاهنامه در تولید گفتمان برتری ایرانیان پیکره مطالعه شده داستان رستم و چنگش
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تحلیل گفتمان انتقادی- ون دایک- مربع ایدئولوژیک- شاهنامه- داستان رستمن و چنگش
سال 1398
مجله دوفصلنامه زبان و ادبيات فارسي
شناسه DOI
پژوهشگران فردوس آقاگلزاده ، غلامعلی فلاح ، حمید عبدالهیان

چکیده

نقش و کارکرد ایدئولوژیک زبان در شاهنامه یکی از مباحثی است که تا کنون کمتر با رویکردی نظریه محور به آن توجه شده است. این پژوهش در بررسی این مسئله است که فردوسی در شاهنامه چگونه از زبان جهت القای ایدئولوژی برتری ایرانیان استفاده کرده است. و با استفاده از چه ساز و کارهای کلامی ای توانسته این مسئله را گفتامان سازی کند. برای نیل به این هدف از رهیافت ون دایک استفاده شده. نتیجه پژوهش نشان می دهد که فردوسی با استفاده از راهبردهای ایدئولوژیک زبانی نظیر قطب بندی، بازنمایی مثبت، گروه خودی، بازنمایی منفی گروه دیگری، واژگان گرایی، توصیف کنشگران و تعمیم بخشی، توانسته ایدئولوژی برتری ایرانیان را گفتمان سازی کند.