1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل داستان مدیر مدرسه از جلال آل احمد به کمک نظریه ی سیستم ها بینارشته ای
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ظریه ی عمومی سیستم ها، ادبیات معاصر ایران، جلال آل احمد، داستان مدیر مدرسه
سال 1398
پژوهشگران حمید عبدالهیان

چکیده

امروزه با گسترش حوزه های دانش وهم چنین پیدایش زمینه های پژوهش وتحقیق بین علوم گوناگون میتوان فرآیندی ارتباطی را بین انواع علوم ازقبیل علوم اجتماعی وجامعه شناسی،علوم فیزیولوژی وروان شناسی،علوم ادبی، ریاضیات، تاریخ، فلسفه و...دید. این فرایند ازطریق رهیافت هایی که باعث پیوند و تعامل بین علوم میشود. بیشتر تحقیقات بین رشته ای در زمینه ادبیات فارسی بین رشته های علوم انسانی مثل جامعه شناسی و روانشناسی با ادبیات فارسی است، و کمتر با نظریه های مبتنی بر علوم پایه و ریاضیات به ادبیات نگریسته شده است. در این مقاله با استفاده از نظریه سیستم ها که خود یک نظریه جامع برخاسته از مطالعات بین رشته ای است به ادبیات نگریسته ایم. هدف نظریه ی عمومی سیستم ها کشف قوانین ونظم ذاتی پدیده هاست و ادبیات و اثر ادبی نیز به عنوان یک پدیده دارای سیستم بوده و هم میتوان ساختار ادبی آن را به عنوان یک سیستم در نظر گرفت و هم ساختار اجتماعی که ادبیات بازنمای آن است میتوان با این نظریه بررسی کرد. این نظریه نظریهای سیستماتیک به شمار میرود که از مجموعه ی علومی مانند ریاضی، زیست شناسی، اقتصاد، فیزیولوژیو...برخاسته وپا به عرصه ی تحقیقات میدانی گذاشته و نگرشی تازه را به علوم وارد ساخته است. در بررسی حاضر داستان مدیر مدرسه ازجلال آل احمد با بهرگیری از نظریه سیستم ها مطالعه شده است. سوال اصلی تحقیق آن است که آیا میتوان با نظریه سیستم ها به متون ادبی و رمان فارسی نگریست نتیجه تحقیق بیانگر آن است که این رمان هم به عنوان یک سیستم قاعده مند توانایی تحلیل در چارچوب این نظریه را دارد