1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی داستانهای دخترک کبریتفروش و بچههای قالیبافخانه با محوریت مسائل کودکان کار
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ادبیات تطبیقی، ادبیات کودک، کودکان کار، دخترک کبریتفروش، بچههای قالیبافخانه
سال 1398
پژوهشگران حمید عبدالهیان

چکیده

مسأله کودکان کار از معضلات بزرگ اجتماعی است. بحرانهای اجتماعی در دورههای مختلف تاریخی باعث رواج و گسترش این پدیده اجتماعی میشوند. این مسئله به جوامع خاصی اختصاص ندارد. مشکلات اقتصادی سهم عمدهای در گسترش آن دارد. در این دخترک کبریت « پژوهش سعی شده است به زندگی این کودکان در قالب دو داستانِ هوشنگ « نوشتۀ » بچههای قالیبافخانه « و » هانس کریستین آندرسن « نوشتۀ » فروش به صورت تطبیقی پرداخته شود. هر دو کتاب با بیانی متفاوت و برخاسته » مرادی کرمانی از دو رویکرد اجتماعی به یک پدیده در دو جامعه و بستر زمانی متفاوت نگریستهاند. تفاوتهای دو داستان با هم چشمگیر است اما موارد اشتراک آن فرصت مقایسه را فراهم میکند. محورهای مختلفی از جمله اشتراکات و تفاوتهای زندگی کودکان کار، نقش والدین آنها، شرایط اقتصادی خانوادهها، آسیبهایی که در جامعه میبینند و نوع واکنش مردم و جامعه نسبت به آنها بررسی شدهاست.