1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش تقابل در ساختار قصائد دیوان ناصر خسرو
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ساختارگرایی، ساختار، تقابل، ناصرخسرو، قصاید
سال 1397
مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)
شناسه DOI
پژوهشگران حمید عبدالهیان

چکیده

کی از عملکردهای بنیادین ذهن آدمی خلق تقابلها است؛ بنحوی که آموزههای ادیان و مکاتب فلسفی بر بستر تقابلها شکل گرفتهاند. تقابل یکی از محورهای مرکزی شکلگیری ساختار قصاید ناصر خسرو است در سی قصیده جامعۀ نمونه، 954 تقابل، یعنی در هر قصیده 32 مورد، در ساختار قصاید)در محور افقی( مشاهده شد که در سه بخش تقابلهای معنایی و فکری)58/7 درصد(، زوجهای متقابل واژگانی و لفظی )28/7 درصد( و ادبی)12/7 درصد( دستهبندی شدند. ناصرخسرو از تقابلها در محور عمودی کالم)با بسامد بسیار کمتر( نیز بهره برده است که سرایش ابیات زیاد در قالب ادبی قصیده این مجال را در اختیار شاعر گذاشته است. ناصرخسرو از طریق این تقابلها، قصاید خود را تشخّص و سبک شعری خاصی داده است. روش این پژوهش مبتنی بر شیوۀ استقرایی است که از متدولوژی ساختارگرایی و نظریات نقد ادبی جدید استفاده شده است.