1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
رمان و آرمان
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
رمان اجتماعی. رمان معاصر فارسی. نقد جامعه شناختی. رمان و ایده آل ذهنی نویسنده
سال 1396
پژوهشگران حمید عبدالهیان

چکیده

این کتاب هب تحلیل و بررسی ده رمان فارسی می پردازد. رمان ها به ترتیب عبارتند از: تهران مخوف، زیبا، دختر رعیت، نیمه راه بهشت، سووشون، جای خالی سلوچ، گام های پیمودن، زمین سوخته، بیوتن، نگران نباش در این کتاب با بررسی این ده کتاب رابطه و تغییر و تحولات اجتماعی جامعه ایران در حدود 90 سال بررسی شده است.