1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
همزادان دور دست(وجوه شباهت شعرهای سهراب سپهری و ویلیام بلیک)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1385
مجله مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران (منتشر نمي شود)
شناسه DOI
پژوهشگران حمید عبدالهیان

چکیده

ثبت نشده‌است!