1403/05/03
فاطمه شاکر

فاطمه شاکر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6487-3607
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57208736396
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن: