1403/03/30

فرهاد رجبی نوش آبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات عربی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
کاربردهای فعل »ماضی« ** در دستور عربی و فارسی با رویکردی به آیات قرآن فرهاد رجبی نوش آبادی، محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1398)
کار برد فعل ماضی فرهاد رجبی نوش آبادی، محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1398)
کاربردهای ناگفته فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) فرهاد رجبی نوش آبادی، قاسم مختاری، محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1397)