1403/02/02
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کاربرد چارچوب آلی- فلز دارای نقص در بهبود کارایی غشا پلیمری جهت حذف آنیون از آب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشا، نیترات، چارچوب آلی- فلزی، جذب سطحی
سال 1402
پژوهشگران مریم آشوری(دانشجو)، فرهاد حیدری(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش در جهت حذف آنیون نیترات از آب از یک غشا پلیمری زیست تخریب پذیر(سلولزاستات) که حاوی شبه چارچوب آلی-فلز دارای نقص (quassiMOF UIO-66) استفاده شده است. اثر فاکتورهایی نظیر مدت تماس با جاذب، اثر PH، اثر غلظت آلاینده نیترات، مقدار جاذب، در این پژوهش تحلیل و بررسی شده است. همچنین ایزوترم های جذب سطحی همانند فروندلیش، لانگمویر، تمکین، دوبینین_رادوشکوویچ نیز مورد بررسی قرار گرفت تا بهینه ترین ایزوترم معین گردد که معادله تمکین بوده است. در قسمت دیگر نیز سینتیک ‌های جذب سطحی شبه مرتبه اول و دوم و ایلوویچ نیز مورد بررسی قرار گرفت، که نشان داد از مرتبه دوم تبعیت می‌کند. با بررسی ‌های انجام شده در مقدار بهینه جاذب مورد استفاده مقدار 1/0 به عنوان گرم بهینه انتخاب شد. همچنین راندمان بالای حذف در محیط اسیدی چشمگیر بود. در محدوده غلظتی 5 میلی‌گرم بر لیتر نیز بهترین درصد حذف مشاهده شده است. که نشان از راندمان بالای حذف در محدوده غلظتی کمتر است و همچنین مدت زمان تماس با جاذب که نود دقیقه نقطه اوج حذف است. در این تحقیق از آزمون‌های XRD، FT-IR، SEM استفاده شده است.