1403/05/04
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سختی زدایی از آب توسط غشای پلیمری حاوی گرافناکساید و نانوذرات FeOOH
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
فرآیندهای غشایی، سلولز استات، گرافن اکساید، FeOOH
سال 1401
مجله مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند
شناسه DOI
پژوهشگران فرهاد حیدری ، راحله خلج

چکیده

سختی آب به غلظت کل کلسیم و منیزیم، اشاره دارد که برحسب معادل کربنات کلسیم بیان میشود. مقادیر بیشازحد Ca2 + و Mg2 + در آب منجر به عواقب جدی برای مصااارخ خانگی و صاانایع میشااود. در این کار تحقیقاتی از سلولز استات که پلیمری سازگار با محیطزیست، غیر سمی و آبدوست است برای تهیه غشاهای پلیمری مورد اسااتفاده در ح خ یونهای کلساایم و منیزیم بهره گرفته شااد و پلی وینیل پیرولیدین بهعنوان عامل حفرهساااز در محلول پلیمری ساااخت غشااا اسااتفاده شااد. هم ن ین گرافناکساااید ) GO ( و نانوذرات FeOOH در جهت بهبود عملکرد غشاااها برای ح خ سااختی کل آب، به محلول پلیمری افزوده شاادند. از آنالیزهای FTIR و SEM و XRD نیز برای مشااخصااهیابی نانوساااختارهای تهیه شااده اسااتفاده گردید. از مزیتهای این پژوهش میتوان به اساتفاده از پل یمر زیسات سازگار سلولز استات و هم نین عملکرد مناسب غشا در فشارهای پایین )حدود 8 بار( اشاره کرد که این موضوع باعث صرفهجویی در مصرخ انرژی در مقایسه با فرآیندهای غشاا یی فشار بالا مانند اسمز معکوس میگردد. نتایج نشان دادند که افزودن نانوذرات FeOOH و نانو صاافحات گرافناکساااید باعث بهبود عملکرد غشاااهای تهیه شااده در سااخت ی زدایی از آب میشااوند بهطوریکه میزان ح خ یونهای منیزیم و کلساایم از 67 درصااد در غشا ی اولیه تا 37 درصااد در غشااا ی نانوکامپوزیتی افزایش مییابد.