1403/04/31
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سبز نانوساختارهای کربنی و بررسی کاربرد آن در حذف آلودگی های رنگی از پساب ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
عصاره کرفس، هیدروترمال، حذف رنگ، متیلن بلو
سال 1400
پژوهشگران فرهاد حیدری(استاد راهنما)، مهدی سواری(دانشجو)

چکیده

آلودگی های زیست محیطی با توجه به افزایش جمعیت و پیشرفت صنعت باعث ایجاد مشکلات فراوانی شده است. یکی از این آلاینده ها، رنگ است که در غلظت های بسیار پایین نیز تاثیر منفی خود را بر روی محیط زیست دارد. به همین دلیل حذف رنگ از آلاینده ها بسیار حائز اهمیت است. این مطالعه در مورد استفاده از عصاره کرفس جهت سنتز نانوساختار کربنی جهت حذف رنگ متیل بلو در محیط های آبی استفاده شده که دارای دو بخش است. در بخش اول سنتز نانوساختار کربنی با استفاده از عصاره کرفس مورد بررسی قرار گرفت و شرایط مدت زمان دما دهی به راکتور هیدروترمال و میزان دما مد نظر بود که با استفاده از بررسی آنالیز FT-IR ، این نتیجه حاصل شد که مدت زمان دما دهی به راکتور 20 ساعت و در دمای 180 درجه سانتی گراد ایده آل است. همچنین با بررسی تصاویر FE-SEM مشخص شد ساختار نانوکربنی تهیه شده دارای سطوح متخلخل و ناهموار است که مورفولوژی مناسبی به عنوان جاذب برای جذب دارد. همچنین ساختار کریستالی تهیه شده توسط الگوی پراش پرتو x (XRD) بررسی شد. در بخش دوم پس از حصول اطمینان از حذف رنگ توسط تماس مستقیم جاذب با ماده رنگزا، اصلاحاتی بر روی آن صورت گرفت و با استفاده از پلیمر های پلی وینیل الکل و کیتوسان و نانو ساختار، فیلم نانو کامپوزیتی تهیه شده که قابلیت جذب رنگ بیشتری داشته و موثرتر است. سپس به بررسی شرایط بهینه حذف رنگ پرداخته شد و متغیر های مدت زمان تماس فیلم تشکیل شده با ماده رنگزا، مقدار جاذب در تهیه فیلم، غلظت ماده رنگزا و در نهایت pH محیط واکنش بررسی شد و مشخص شد در مدت زمان تماس یک ساعت، مقدار غلظت رنگ متیلن بلو 20ppmو مقدار جاذب مورد استفاده شده 1/0 گرم و در محیط اسیدی و در pH=4 بیشترین باز دهی را داشت.