1403/02/02
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
غشاهای سرامیکی برای جداسازی و واکنش (جلد اول)
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
غشاهای سرامیکی، نفوذپذیری، تخلخل
سال 1394
پژوهشگران اعظم مرجانی ، فرهاد حیدری

چکیده

به طور کلی یک غشای سرامیکی می تواند به عنوان یک سد نفوذ گزین یا صافی خوب توصیف شود. نفوذپذیری و فاکتور جداسازی یک غشای سرامیکی، دو شاخص عملکردی مهم هستند. برای یک غشای سرامیکی متخلخل ضخامت، اندازه حفره ها و تخلخل سطح غشا تعیین کننده ی شاخص های مذکور است، در صورتی که برای یک غشای متراکم، اصول نفوذپذیری و جداسازی پیچیده تر می باشد. همانطور که در جدول 5 5 ( نشان داده شده است، مکانیسمهای جداسازی و کاربرد غشاهای سرامیکی با - ( اندازهی حفره ها رابطه دارد. غشاهای سرامیکی معمولاً ترکیباتی متشکل از چندین لایه ی از یک یا تعداد مختلفی مواد سرامیکی هستند. به طور کلی یک نگهدارنده ی ماکرو متخلخل 5 ، یک یا دو لایه ی میانی مزومتخلخل 2 و یک لایه ی فوقانی میکرومتخلخل 0 )یا چگال( دارد. در نمونه ی نشان داده شده ی شکل ) 5 5 ( لایه ی تحتانی به عنوان یک نگه - دارنده ی مکانیکی عمل می نماید، در صورتی که لایه ی میانی، منافذ با اندازه متفاوت درلایه ی نگهدارنده ی و لایه ی فوقانی که جداسازی واقعی در آنجا انجام میگیرد( را، به ،TiO2 ،Al2O هم اتصال میدهد. معمولاً مواد استفاده شده برای تهیه غشاهای سرامیکی یا ترکیباتی از این مواد هستند.