1403/02/04
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد روش های میکرواستخراج مبتنی بر مایعات یونی به منظور پیش تغلیظ و تعیین مقادیر کم برخی یون های فلزی سنگین در نمونه های حقیقی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
میکرواستخراج مایع - مایع، مایعات یونی فعال سطحی، یون های فلزی سنگین، طیف سنجی مشتقی
سال 1401
پژوهشگران زهرا حبیبی(دانشجو)، فرزاد بامداد(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش کاربرد برخی از روش های نوین میکرواستخراج با استفاده از مایعات یونی مورد بررسی قرار گرفت. روش استخراج نقطه ابری اصلاح شده بر اساس ویژگی های مایسلی یک مایع یونی فعال سطحی (SAIL) به عنوان یک تکنیک کارآمد، ساده و دقیق برای پیش تغلیظ و استخراج یون های کبالت از نمونه های دارویی ارائه شده است. مخلوط یک سورفکتانت غیریونی (Triton X-114) و یک مایع یونی فعال سطحی، [1- هگزا دسیل 3- متیل ایمیدازولیوم کلراید (C16MeImCl)]، به عنوان فاز استخراج کننده استفاده شد. مقایسه مشخصات تجزیه ای فرآیند استخراج در حضور و غیاب SAIL، مزایای روش پیشنهادی را نشان داد. مزایایی مانند محدوده خطی وسیع تر، حد تشخیص کمتر، تکرارپذیری بالاتر و بهبود بازده استخراج، روش پیشنهادی را نسبت به روش استخراج نقطه ابری (CPE) معمولی برجسته می کند. این ویژگی ها به دلیل بازده استخراج بالاتر حاصل شده در حضور SAIL و اثر مطلوب آن در مرحله جداسازی فاز است. پارامترهای مختلف مؤثر بر بازده استخراج با رویکردهای تک متغیره و چند متغیره (طرح باکس - بنکن) بهینه شدند. در شرایط آزمایشی بهینه منحنی کالیبراسیون یون کبالت در محدوده 01/0 تا 5/5 میلی گرم بر لیتر با ضریب همبستگی 9992/0 و حدتشخیص 005/0 میلی گرم بر لیتر خطی بود. انحراف استاندارد نسبی 9/0 درصد به دست آمد