1403/01/29
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری کوینزارین به وسیله طیف بینی جذبی پس از پیش تغلیظ توسط استخراج نقطه ابری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
استخراج نقطه ابری، کوینزارین، سورفکتانت، تریتون114 -X، طیف بینی جذبی
سال 1401
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، فاطمه آقایی(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش از روش استخراج نقطه ابری که یک روش کارآمد برای پیش تغلیظ واستخراج مقادیرکم می باشد استفاده شد. با استفاده از روش فوق مقادیرکم کوینزارین به وسیله طیف بینی جذبی اندازه گیری شد. در اینجا از یک سورفکتانت غیر یونی بنام تریتون ایکس 114 به عنوان فاز استخراج کننده استفاده شد. فاز غنی از سورفکتانت بدست آمده توسط اتانول رقیق سازی شده سپس جذب محلول بدست آمده در طول موج 480 نانومترتوسط دستگاه اسپکتروفتومتر تک پرتوی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. عوامل موثر براستخراج نظیر pH، غلظت سورفکتانت، غلظت نمک، دما و زمان در روش استخراج نقطه ابری مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط بهینه (2=pH، 6/0 میلی لیتر سورفکتانت % 1 حجمی/حجمی، 1 میلی لیتر نمک NaCl % 4حجمی/حجمی ، دمای C ̊ 45، زمان حمام20 دقیقه ، سانتریفیوژ با دور 2000 و مدت زمان 15 دقیقه) گستره خطی نمودار کالیبراسیون 5/0 تا 7 میلی گرم بر لیتر، حد تشخیص 004/0 میلی گرم بر لیتر بدست آمد.فاکتور غنی سازی روش فوق برابر 6/12 بود. به کمک روش پیشنهادی غلظت کوینزارین در نمونه حقیقی گازوئیل، باصحت قابل قبولی اندازه گیری شد.