1403/01/29
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت یک الکترود انتخاب گر یون سولفید و مطالعه ویژگی های الکتروشیمیایی آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سولفید، الکترود انتخابگر یون، پتانسیومتری، الکتروشیمی
سال 1400
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، روناک رمضانی(دانشجو)

چکیده

آنیو نهای سولفور شامل یو ن سولفید از نظر شیمیایی بیولوژیکی صنعتی و زیست محیطی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشند. ماهیت واکنشپذیر یون سولفید، مشکل اصلی در آنالیز این آنیون میباشد، بنابراین استفاده از روشهای سریع، انتخابگرو ارزان قیمت به منظور تعیین این گونه یک جنبه مهم برای کنترل فرآیندهای صنعتی و حفظ محیط زیست میباشد در این پژوهش روشی ساده بر ا ی ساخت یک الکترود انتخابگر یون سولفید پیشنهاد شده است. پارامترهای موثر بر اندازه گیری مانند زمان، pH ، اثر یون مزاحم مورد بررسی قرار گرفتند. منحنی درجه بندی در این روش دارای محدوده خطی 5 - 10 تا 1 - 10 مول بر لیتر، درصد انحراف استاندارد نسبی 3 / 1 %، با حد تشخی ص 7 - 10 × 1 / 5 مول بر لیتراست. تجهیزات آزمایشگاهی ساده و در دسترس، حساسیت مناسب و هزینه کم از مزایای مهم این روش میباشد