1403/01/29
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین مقدار آلومینیوم موجود در آلیاژ فروسیلیکون با استفاده از طیف سنجی مرئی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
CTAB ، آلومینیوم، فروسیلیکون ، کوئینیزارین
سال 1399
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، یوکابد سیاوشی(دانشجو)

چکیده

فروسیلیکون در صنایع فولاد به عنوان اکسیژن زدا و بهبود دهنده خواص مکانیکی و در صنایع چدن برای حذف اکسیژن و گوگرد به کار می رود. باتوجه به اینکه افزایش آلومینیوم موجود در فروسیلیکون باعث کاهش کیفیت فروسیلیکون میشود لذا اندازه گیری دقیق آن اهمیت زیادی در این صنعت دارد. در این پژوهش به جای استفاده از تکنیک جذب اتمی مقدار آلومینیوم موجود در فروسیلیکون توسط روش طیف سنجی مرئی و با تشکیل یک کمپلکس رنگی تعیین می شود. برای این کار پس از هضم نمونه ها، آلومینیوم در محیط مایسلی توسط لیگاند کوئینزارین به صورت کمپلکس درآمده و در ناحیه مرئی اندازه گیری شده است. برای انحلال کمپلکس آلومینیوم و کوئینیزارین در محیط آبی از سورفکتانت CTAB استفاده شد. سپس اثر متغییرهایی از قبیل pH ، غلظت لیگاند و سورفکتانت بر میزان جذب مورد بررسی قرار گرفتند. تحت شرایط بهینه (غلظت لیگاند 15/0 میلی مولار و سورفکتانت 3 میلی مولار و 4= pH) منحنی کالیبراسیون درغلظت mg L-1 10-90 خطی و حد تشخیص mg L-1 33/1 بدست آمد. روش پیشنهادی جهت اندازه گیری مقدار آلومینیوم موجود در نمونه های فروسیلیکون با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت.