1403/02/04
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش تغلیظ یون های کبالت (ll) به روش استخراج نقطه ابری جهت اندازه گیری با طیف سنجی در ناحیه مرئی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیش تغلیظ، استخراج نقطه ابری، کبالت، تریتون X-114
سال 1398
پژوهشگران فاطمه باقری(دانشجو)، فرزاد بامداد(استاد راهنما)

چکیده

روش استخراج نقطه ابری به عنوان تکنیک ساده، کارامدو ارزان برای پیش تغلیظ و اندازه گیری یون کبالت به کار گرفته شد. حجم مناسبی از ماده فعال سطحی به منظور تشکیل مایسل به نمونه اضافه شد، با حرارت دادن محلول تا بالاتر از نقطه ابری محلول کدر و دوفاز شد. بعد از تشکیل کمپلکس با لیگاندآمونیوم پیرولیدین دی تیو کربامات آنالیت به طور کامل در سورفکتانیت تریتو ن -114 X استخراج شد و به وسیله اسپکترومتر اندازه گیری شد. تأثیر شرایط آزمایشگاهی مثل pH ، غلظت لیگاند و سورفکتانت، دما و زمان در روش استخراج نقطه ابری مطالعه شدند. تحت شرایط بهینه ) 1 میلی لیتر بافر 6 pH= 0 مولار ، 1 میلی / 0 میلی لیتر لیگاند 2 / 0/1 میلی لیتر سورفکتانت 1% حجمی/ حجمی، 00 ، لیتر NaCl 1 مولار، حمام 50 درجه سانتی گراد به مدت 20 دقیقه، سانتریفیوژ 5000 دور به مدت 20 0 میلی گرم بر لیتر / 0 تا 2 میلی گرم بر لیتر، حد تشخیص برابر 06 / دقیقه( منحنی کالیبراسیون در ناحیه 1 15 بدست آمد. از روش پیشنهادی جهت اندازه گیری میزان کبالت موجود / و فاکتور غنی سازی برابر 66 در نمونه های آب استفاده شد.