1403/01/29
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اثر کاتیونهای فلزات قلیایی و قلیایی خاکی بر نانوذرات نقره اصلاح شده با ال سیستئین و کاربرد آن به عنوان یک حسگر رنگسنجی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کاتیون فلزات قلیایی خاکی ، نانوذرات نقره، حسگر رنگسنجی، ال سیستئین
سال 1399
مجله نانومقياس
شناسه DOI
پژوهشگران فرزاد بامداد ، زهرا حبیبی

چکیده

در این پژوهش، اثر کاتیونهای فلزات قلیایی و قلیایی خاکی بر انباشتگی نانوذرات نقره اصلاح شده با السیستئین مورد بررسی قرار گرفته است. از این نانوذرات بهعنوان یک حسگر رنگسنجی ساده و کمهزینه برای تشخیص کاتیون فلزات قلیایی خاکی استفاده شد. روش تشخیص براساس ویژگی رزونانس پلاسمون سطحی نانوذرات نقره بود. در حضور کاتیونهای فلزات قلیایی خاکی پیک پلاسمون نانوذرات نقره اصلاح شده بهسمت طولموجهای بلندتر منتقل شده و رنگ محلول از زرد به صورتی تغییر کرد. کاتیونهای مورد بررسی شامل کلسیم، منیزیم و باریم بودند. منحنی درجهبندی برای هر یک از کاتیونهای فلزات قلیایی خاکی بدست آمد. حساسیت، حدتشخیص و گستره خطی بدست آمده از این روش برای هر کدام از کاتیونهای قلیایی خاکی بررسی و با هم مقایسه شدند. با توجه به نتایج حاصله بهترین حدتشخیص و بیشترین حساسیت برای کاتیون باریم مشاهده شد. بدین ترتیب از این روش برای اندازه گیری یونهای باریم در محلولهای آبی استفاده شد.