1403/02/04
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
میکرو استخراج و پیش تغلیظ یونهای آهن توسط مایع یونی جهت اندازه گیری به روش طیف سنجی مرئی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
میکرو استخراج، 1-اوکتیل-3-متیل ایمیدازولیوم هگزا فلوئورو فسفات، آمونیوم پیرولیدین دی تیو کربامات، اسپکتروفتومتری مرئی
سال 1397
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، سپیده احمدی(دانشجو)

چکیده

میکرو استخراج فاز مایع با کمک اولتراسونیک به عنوان روشی ساده، سریع و حساس برای پیش تغلیظ و اندازه گیری یون های آهن در نمونه های آبی مختلف با اسپکتروفتومتری مرئی بکار برده شد. در این روش از 1-اوکتیل-3-متیل ایمیدازولیوم هگزافلوئورو فسفات [C₈MIM][PF₆] به عنوان مایع یونی آبگریز و آمونیوم پیرولیدین دی تیو کربامات(APDC) به عنوان عامل کمپلکس دهنده با یون آهن استفاده شد. اثر پارامترهای مهم نظیر pH ، غلظت لیگاند، حجم مایع یونی، سرعت و زمان سانتریفیوژ و اثر قدرت یونی محیط بررسی و تحت شرایط بهینه استخراج انجام شد .با رسم منحنی کالیبراسیون گستره خطی 2/0 تا 2 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. حد تشخیص 01/0 میلی گرم بر لیتر، انحراف استاندارد نسبی 56/1% و ضریب برازش 995/0 به دست آمد.