1403/01/29
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد نانوذرات نقره اصلاح شده با ال سیستئین به عنوان سنسور رنگ سنجی جهت اندازه گیری یونهای باریم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
باریم، نانوذرات نقره، ال سیستئین، سنسور رنگ سنجی .
سال 1395
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، زهرا حبیبی(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش، اثر کاتیونهای باریم بر نانوذرات نقره اصلاح شده بررسی شد. از اسیدآمینه السیستئین برای اصلاح کردن سطح نانوذرات نقره پایدار شده با پلیوینیلپیرولیدون ) PVP ( استفاده شد. نانوذرات نقره اصلاح شده بهعنوان سنسور رنگسنجی مورد استفاده قرار گرفتند. افزایش کاتیون باریم به این نانوذرات منجر به کاهش پیک پلاسمونی در ناحیه 400 نانومتر و تشکیل پیک جدیدی در 530 نانومتر و تغییر رنگ محلول کلوئیدی از زرد به صورتی شد. از طریق این ویژگی میتوان با چشم غیرمسلح یونهای باریم را در غلظت کم تشخیص داد. پارامترهای مؤثر بر اندازهگیری شامل اثر زمان، pH محلول و اثر غلظت السیستئین در محلول بررسی شدند. منحنی درجهبندی در این روش دارای محدوده 20 تا 70 میکرومولار و حدتشخیص 7 / 0 میکرومولار است.