1403/05/04
عزت اله جودکی

عزت اله جودکی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
جذب آمونیاک از آب های آلوده به ترکیبات نفتی توسط میکروجلبک کشت شده درفوتوبایوراکتور هواراند سمیه جالینوسی، عبدالرضا مقدسی، عزت اله جودکی، مجید مهدیه (1402)
Development of a Novel Super-active Ziegler-Natta Polyethylene Catalyst: Study on Structure, Performance and Application Mhammadamir Nikoohemat, Hossein Mazaheri, Ali Hassani Joshaghani, Ezatollah JOUDAKI (2023)
A Novel Electrodialysis Membrane, Modified by Polydopamine and Carbon Nanofibers, Removes Toxic Heavy Metal Ions From Wastewaters Amin Seidypoor, Ezatollah JOUDAKI, Samaneh Bandehali, Sadra Solhi, Hassan Solhi, Seyed mohsen Hosseini (2023)
Advances in high carbon dioxide separation performance of poly (ethylene oxide)-based membranes Samaneh Bandehali, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Takeshi Matsuura, Ezatollah JOUDAKI (2020)
Improving the Electrochemical Properties of Electro- Dialysis Heterogeneous Cation Exchange Membrane by Surface Modification Seyed mohsen Hosseini, Seyed Siavash Madaeni, Abdolreza Moghadassi, Ezatollah JOUDAKI, A Bakhshi (2013)
Oil removal from an oil-in-water emulsion by electrochemical process using Taguchi method Mostafa Keshavarz Moraveji, Nasrin Malekinejad, Ezatollah JOUDAKI (2012)
Performance Evaluation of OxygenDepolarized Cathode with PtPd/C Electrocatalyst Layer in Advanced Chlor-Alkali Cell Ezatollah JOUDAKI, faezeh faramarzi, Vahid Mahdavi, Seyyed Jelaladdin Hashemi (2010)
An Optimization Model for the Increment in the Yield of Distillation Columns Based on Reverse Engineering in the Petroleum Industry Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, Behzad Yasini, Ezatollah JOUDAKI, Alireza Fazlali (2010)
Oxygen Reduction on Oxygen Diffusion Cathode with Pt/Ag Electro-catalyst Layer M Habib, Ezatollah JOUDAKI, F Mohseni, AR Heidari (2010)
مقاله ارائه‌شده
مدلسازی کوره تبدیل گاز سولفید هیدروژن واحد بازیافت گوگرد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی حمید رضا نوروزی، محمدعلی صالحی، اله داد سلیم پود، عزت اله جودکی، یونس غلامی (1394)
Modeling of Zeolite A crystallization based on reaction engineering concepts hamid reza norozi, Mohammadali Salehi, s razmjooie, Mahboobeh Jabbari, Ezatollah JOUDAKI (2015)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
جذب سطحی رنگ متیلن بلو توسط میکروکپسول کوپلیمر استایرن/مالئیک انیدرید عزت اله جودکی، عبدالرضا مقدسی، هدیه غفاری (1402)
شبیه سازی غشاء کلرآلکالی نفیونی عزت اله جودکی، مهران کشاورزی (1398)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته