1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه‌سازی، بهینه‌سازی و تحلیل حساسیت اسپلیتر پروپان/پروپیلن واحد بازیافت پروپیلن پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پروپیلن، برج تقطیر، پمپ حرارتی، فشرده‌سازی مجدد بخار، تحلیل حساسیت، بهینه‌سازی
سال 1401
پژوهشگران اشکان کسانی(دانشجو)، علیرضا عیدی(استاد مشاور)، احسان صالحی(استاد راهنما)

چکیده

جداسازی پروپیلن با خلوص بالا به جهت استفاده در صنایع پایین‌دست و افزایش ارزش‌افزوده در صنعت پتروشیمی بسیار حائز اهمیت است. نزدیکی نقاط جوش پروپان و پروپیلن سبب شده از طرح‌های نوآورانه در برج تقطیر برای کاهش هزینه‌های عملیاتی بهره‌گیری ‌شود. در این تحقیق شبیه‌سازی برج جداکننده پروپان/پروپیلن با روش فشرده‌سازی مجدد بخار در واحد اِل پی جی مراکس پالایشگاه امام خمینی (ره) اراک با ظرفیت 28015 بشکه در روز انجام‌گرفته است. با استفاده از تحلیل حساسیت به اثرگذاری متغیرهای مؤثر( دبی بخارات فشرده‌شده توسط کمپرسور، دبی جریان برگشتی محصول، دمای خوراک ورودی به برج) بر روی خلوص پروپیلن در جریان بالای برج دست‌یافته و شرایط بهینه عملیاتی پارامترهای مذکور با استفاده از طراحی آزمایش و روش سطح پاسخ حاصل گردید. نتایج حاصله نشان دادند که دمای خوراک بیشترین تأثیر را بر روی خلوص بالای پروپیلن در جریان بالای برج دارد سپس دبی جرمی جریان برگشتی محصول به برج از اثربخشی بالاتری بر غلظت محصول تقطیرشده برخوردار است و اثر دبی جرمی بخارات خروجی کمپرسور بر روی خلوص پروپیلن نسبت به دو پارامتر دیگر کمتر برآورد شده است. افزایش جریان برگشتی به برج سبب بالا رفتن خلوص جزء سبک در بالای برج می‌گردد و از طرفی با توجه به طراحی برج مذکور افزایش دبی خروجی کمپرسور سبب بالا رفتن نیرومحرکه دمایی در بازجوش‌آور می‌گردد که عامل مؤثر در تغییر جزء بخار جریان برگشتی تجمیع شده به برج و خلوص پروپیلن بالای برج است لذا حساس‌ترین پارامتر بر خلوص محصول در برج تقطیر محسوب می‌شود، خوراک ورودی برج نیز با شرایط فاز مایع-بخار وارد می‌گردد و تغییر دمای خوراک بر جزء بخار جریان و خلوص ترکیب تقطیرشده تأثیر دارد. بهینه‌ترین شرایط برج به جهت دستیابی به بالاترین خلوص پروپیلن در جریان بالاسری برج در دبی جریان بخارات فشرده‌شده کمپرسور478122 کیلوگرم بر ساعت، دبی جریان برگشتی محصول 4/23762 کیلوگرم بر ساعت و دمای خوراک 4357/28 درجه سانتی گراد بدست می‌آید.