1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
قیاس فنی- اقتصادی فرآیندهای جذب سطحی و تقطیر آزئوتروپیک برای آبزدایی از اتانول صنعتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آبگیری از اتانول، شبیه سازی، محاسبات فنی- اقتصادی، جذب سطحی، تقطیر آزئوتروپیک
سال 1401
مجله فرآیند نو
شناسه DOI
پژوهشگران احسان صالحی ، مرضیه معظمی گودرزی ، مهدی عسکری

چکیده

این پژوهش به مقایسه دو روش مرسوم جذب سطحی با زئولیت و تقطیر آزئوتروپیک برای آبزدایی از اتانول صنعتی(%95 (و تولید اتانول با خلوص %8/99 میپردازد. بدین منظور، هر دو فرآیند با دبی خوراک مشابه h/136kg شبی هسازی شده و با استفاده از تحلیل فنی-اقتصادی، فرآیند مناسب انتخاب گردید. نتایج نشان داد که فرآیند جذب سطحی برای آبگیری از اتانول، اقتصادیتر از تقطیر آزئوتروپیک است؛ زیرا دارای سرمایهگذاری کل و قیمت تمام شده محصول پایینتری است. میزان تولید در نقطه سربهسر و مدتزمان بازگشت سرمایه برای فرآیند جذب سطحی به ترتیب برابر 800L،223،1 و 12ماه بوده و برای تقطیر آزئوتروپیک به ترتیب برابر 905L،004،2 و 25ماه است. همچنین، سود خالص سالیانه، ارزش خالص طرح و بازده داخلی برای فرآیند جذب سطحی به ترتیب برابر 456،413دلار، 279،181،1دلار و %276 است که بسیار بالاتر از ارقام بدستآمده برای فرآیند تقطیر آزئوتروپیک (به ترتیب برابر با 925،263 دلار، 370،979 دلار و %87) است.