1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی، بهینه سازی و تحلیل حساسیت برج جذب گاز سولفید هیدروژن توسط محلول دی اتانول آمین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سولفید هیدروژن، برج جذب، دی اتانول آمین، شبیه سازی، بهینه سازی، تحلیل حساسیت
سال 1400
پژوهشگران احسان صالحی(استاد راهنما)، بابک عیدی(استاد مشاور)، علی بلوچی(دانشجو)

چکیده

جداسازی ناخالصی های درون گازها و مایعات ازنقطه نظر ایمنی، کنترل خوردگی، تنظیم ترکیب استاندارد محصولات گاز و مایع، پرهیز از تشکیل هیدرات در دماهای پایین، کاهش هزینه های تقویت فشار گاز، جلوگیری از مسمومیت کاتالیزورهای کارخانه های دریافت کننده محصولات گاز یا مایع درنهایت رعایت حد مجاز انتشار مواد آلاینده محیط زیست، الزامی می باشد. گاز طبیعی حاوی H2S و دیگر ترکیبات گوگردی را گازترش گویند و در صورت کمتر بودن میزان ترکیبات فوق در گاز طبیعی از حد مجاز، به آن گاز شیرین گفته می شود. در این تحقیق برج جذب گازهای اسیدی توسط محلول دی اتانول آمین در واحد گوگردزدایی از باقیمانده نفت خام پالایشگاه نفت امام خمینی شازند شبیه سازی گردید. با استفاده از تحلیل حساسیت به درصد اثرگذاری پارامترهای متغیر در شرایط عملیاتی برج (بار هیدروژن سولفید، دمای آمین ورودی و فشار برج) بر روی حذف گازهای اسیدی دست یافته و نقطه بهینه عملیاتی با استفاده از طراحی آزمایش و روش سطح پاسخ به دست آمد. نتایج نشان داد که بار هیدروژن سولفید، بیشترین تأثیر را بر درصد حذف گاز ترش دارد و پس از آن، دمای آمین ورودی حائز اهمیت است. تأثیر فشار برج بر فرآیند شیرین سازی گاز، ناچیز ملاحظه شد. افزایش بار هیدروژن سولفید (غلظت هیدروژن سولفید در محلول آمین) و دمای محلول آمین به ترتیب با کاهش نیرومحرکه انتقال جرم (گرادیان غلظت بین فاز مایع (محلول آمین) و فاز گاز (خوراک)) و حلالیت هیدروژن سولفید در محلول آمین، موجب کاهش درصد حذف هیدروژن سولفید می شوند. بیشترین میزان حذف هیدروژن سولفید از گاز در شرایط بهینه بار هیدروژن سولفید 01/0، دمای آمین ورودی °C76/55 و فشار برج bar22/17 حاصل گردید.