1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی عددی خالص سازی گاز منوکسیدکربن با استفاده از جاذب های کامپوزیتی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شبیه سازی عددی، خالص سازی منوکسیدکربن، جذب سطحی نوسان فشار، کلرید مس بر پایه کربن فعال.
سال 1399
پژوهشگران پوریا شرفی(دانشجو)، حمیدرضا سنایی پور(استاد راهنما)، احسان صالحی(استاد مشاور)، آبتین عبادی عموقین(استاد مشاور)

چکیده

گاز منوکسیدکربن (CO) با غلظت زیاد، به عنوان خوراک واحد تولید فسژن استفاده می شود. با توجه به اینکه غلظت این گاز در مخلوط حاوی آن، یعنی در ترکیب با گازهای CH4 ، N2 ، H2 و O2 کم می باشد، نیاز است که غلظت این خوراک گازی قبل از ورود به واحد فسژن توسط یکی از روش های جداسازی و خالص سازی گازها به بیشتر از 99 % برسد. با توجه به بررسی تحقیقات گذشته یکی از کارآمدترین روش های جداسازی برای این مخلوط گازی فرایند جذب سطحی نوسان فشار (PSA) می باشد. در این روش، به یک بستر جذبی مناسب نیاز است تا بتواند به خوبی گاز CO را از مخلوط گازی جداکند. به دلیل وجود مقدار قابل توجه گاز N2 در این مخلوط و جداسازی سخت این دو گاز ) CO/N2 ( از هم، بررسی ها منجر به انتخاب بستر جذبی حاوی جاذب کامپوزیتی کلرید مس بر پایه کربن فعال (CuCl/AC) قوی بین π شد. این جاذب به وسیله تشکیل کمپلکس Cu+ و CO باعث جذب خوب گاز CO نسبت به ترکیبات دیگر از جمله N2 خواهد شد. برای شبیه سازی عددی انتقال جرم و مومنتوم در خالص سازی گاز CO ، از همدما های تعادلی جذب گازها در بستر جذبی استفاده شد. در این مورد، مدل های همدمای لانگمویر و فروندلیچ در انتقال جرم و مدل دارسی برای انتقال مومنتوم در محیط های متخلخل استفاده شد. از نرم افزار COMSOL 5.3 برای حل همزمان معادلات مذکور، استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که بستر جذبی و شرایط به کار گرفته شده در این فرایند منجر به خالص سازی خوب گاز CO از مخلوط گازی خواهد شد.