1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت غشای شبکه آمیخته بر پایه ULTEM (پلی اترایمید) حاوی نانوساختارهای زئولیتی عاملدارشده برای جداسازی گاز
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ULTEM، زئولیت عامل دار شده، غشای شبکه آمیخته، جداسازی CO2
سال 1398
پژوهشگران کیمیا نعمت الهی(دانشجو)، احسان صالحی(استاد راهنما)، آبتین عبادی عموقین(استاد راهنما)، حمیدرضا سنایی پور(استاد مشاور)

چکیده

گاز کربن دی اکسید تهدیدی برای زمین محسوب می شود چراکه مانند تله ای برای گرما عمل می کند.کارخانه ها مقادیر زیادی CO2را در اثر احتراق سوخت های فسیلی تولید می کنند. حذف CO2 به روش های مختلفی نظیر جذب، جذب سطحی، تقطیر برودتی و تکنولوژی غشایی می تواند انجام شود.در میان این روش ها تکنولوژی غشایی مزیت هایی نظیر هزینه کم و ماهیت دوست دار محیط زیست دارد. غشاهای پلیمری گزینه مناسبی برای جداسازی گاز هستند و جایگذاری پرکننده ها در شبکه پلیمری منجر به تشکیل غشایی با خواص ویژه می-شود. در این پژوهش، پلی اترایمید (ULTEM) به عنوان یک شبکه پلیمری انتخاب شد و زئولیت NaX نانو متخلخل با ابعاد میکرون تبادل یونی شده با Ni+به عنوان یک پرکننده انتخاب شد. زئولیت های NiXبدست آمده در نهایت در شبکه پلیمری Ultem به منظور تهیه غشاهای جدید تعبیه شدند. خصوصیت سنجی این غشاها توسط آزمون میکروسکوپ الکترونی پویشی(SEM)،طیف سنجیپراش انرژی پرتو ایکس(EDX)، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) و پراش پرتو ایکس بررسی شد. نتایج تراوایی گازها برای غشای شبکه آمیخته حاوی %3 وزنی زئولیت NiX نسبت به غشای خام بهبود عالی تراوایی CO2 و گزینش پذیری N2/CO2 نشان داد. گزینش پذیری N2/CO2 غشای شبکه آمیخته حاوی %3 وزنی NiX (34) نسبت به غشای خام (25) %36 افزایش یافت. به عبارت دیگر، تراوایی CO2 (88/1 برر) نسبت به غشای خام (3/1) %44 افزایش یافت.