1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
جذب آلدهید از آب دورریز فرآیند با استفاده از رزین آنیونی قوی در یک ستون بستر ثابت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آلدهید، پساب، مونواتیلن گلایکول، ستون بستر ثابت، رزین تبادل یونی.
سال 1398
پژوهشگران احسان صالحی(استاد راهنما)، محمد شفیعی(دانشجو)

چکیده

در این مطالعه جذب دینامیک استالدهید از آب توسط رزین آنیونی قوی آمبرلایت که با سدیم بی سولفیت پیش تیمار شده است، مورد بررسی قرار گرفت. سپس تاثیر سه پارامتر اساسی غلظت اولیه خوراک، دبی ورودی به بستر و طول بستر جذب به کمک نمودارهای شکست مورد مطالعه قرار گرفت.....