1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی و بهینه سازی سیستم ترکیبی جذب ستونی - فیلتراسیون عمقی به وسیله ی شبکه عصبی مصنوعی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سیستم جداسازی ترکیبی، جذب سطحی، فیلتراسیون عمقی، مدل سازی، شبکه عصبی مصنوعی، بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، متیلن بلو
سال 1397
پژوهشگران احسان صالحی(استاد راهنما)، محسن گودرزی(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش، کاربرد سیستم ترکیبی ستون جذب بستر ثابت و فیلتراسیون عمقی برای حذف متیلن بلو از آب، موردمطالعه قرار گرفت. کربن فعال گرانولی به عنوان جاذب در ستون جذب بستر ثابت و فیلترهای عمقی از جنس سلولز استات در سیستم فیلتراسیون، استفاده گردید. تأثیر چهار متغیر عملیاتی شدت جریان خوراک، غلظت اولیه، طول بستر جذب و نوع فیلتر بر روی عملکرد سیستم بررسی شد. منحنی شکست، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با دقت بالایی مدل سازی شد. مطالعات سیستم با نگاه صنعتی و بر مبنای زمان رسیدن به نقطه ی شکست انجام گرفت و به منظور پیش بینی زمان شکست و میزان آلاینده ی جذب شده توسط سیستم دو مدل آماری پیشنهاد شد. تابع نرخ حذف که به صورت راندمان حذف به ازای واحد زمان، تعریف گردید، بیانگر دو پارامتر اصلی سیستم جداسازی دینامیک، یعنی راندمان حذف و زمان عملیاتی سیستم است. عملکرد سیستم ترکیبی باهدف بیشینه سازی سرعت حذف متیلن بلو، با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شد.