1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و مطالعه سیستم جداسازی ترکیبی ستون جذب بستر ثابت و فیلتراسیون ته بسته
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سیستم جداسازی ترکیبی، جذب سطحی، فیلتراسیون ته بسته، ستون بستر ثابت، بهینه سازی، متیلن بلو
سال 1397
پژوهشگران مهدی عسکری(دانشجو)، احسان صالحی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش، کاربرد سیستم ترکیبی ستون جذب بستر ثابت و فیلتراسیون تهبسته، بعنوان روشی نوین و کارآمد برای حذف متیلن بلو از آب، مورد مطالعه قرار گرفت. کربن فعال گرانولی بعنوان جاذب در ستون جذب بستر ثابت و فیلترهای عمقی از جنس سلولز استات در سیستم فیلتراسیون، استفاده گردید. تاثیر چهار متغیر عملیاتی شدتجریان خوراک، غلظت اولیه، طول بستر جذب و نوع فیلتر بر روی عملکرد سیستم از نظر سرعت حذف متیلن بلو، توسط الگوریتمهای طراحی آزمایش مورد مطالعه قرار گرفت. تابع سرعت حذف که بصورت راندمان حذف به ازای واحد زمان، تعریف گردید، بیانگر دو پارامتر اصلی سیستم جداسازی دینامیک، یعنی راندمان حذف و زمان عملیاتی سیستم است. این تابع بر اساس منحنیهای شکست و تا زمانی موسوم به زمان شکست که غلظت آلاینده در خروجی، به % 5 غلظت ورودی میرسد، محاسبه گردید. عملکرد سیستم ترکیبی با هدف بیشینهسازی سرعت حذف متیلن بلو، به منظور دستیابی به بیشترین میزان حذف در کمترین زمان عملیاتی ممکن، بهینهسازی شد. اعتبارسنجی بهینهسازی، با انجام آزمایش در شرایط بهینهی تئوری صورت گرفت و نتیجهای با 99 توافق با شرایط بهینهی تئوری، حاصل گردید. مقایسهی عملکرد سیستم ترکیبی ستون جذب بستر ثابت /38% و فیلتراسیون تهبسته در شرایط با هریک از واحدهای جداسازی بصورت جداگانه در همان شرایط در دو بازهی زمانی دلخواه، نشان از برتری کامل آرایش ترکیبی از نظر راندمان حذف و سرعت حذف نسبت به هریک از 50 ، هردو مقدار راندمان حذف و سرعت حذف s سیستمهای جداسازی بصورت جداگانه بود. در بازهی زمانی 4 بالاتر از فیلتراسیون تنها، بدست آمد. / 75 بالاتر ازستون جذب تنها و % 46 / برای سیستم ترکیبی، به میزان % 26 63 بالاتر از ستون جذب / 100 ، مقادیر راندمان حذف و سرعت حذف، به میزان % 83 s همچنین در بازهی زمانی 28 از بالاتر از فیلتراسیون تنها بدست آمد. / تنها و % 9