1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه ی کربن فعال از پیش سازهای مختلف در ستون جذب بسترثابت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
.کربن فعال، 2.جذب پیوسته، 3. پوست نارگیل، 4. پوست گردو 5. متیلن بلو
سال 1397
پژوهشگران عباس عزیزی(دانشجو)، احسان صالحی(استاد راهنما)

چکیده

رنگ متیلن بلو که به طور فراوان در پساب های نساجی وجود دارد، مشکلات و خطرات زیست محیطی زیادی را ایجاد می کند. از این رو حذف یا کاهش این ماده از پساب نساجی امری اجتناب ناپذیر است. در سال های اخیر توجه خاصی به انواع مختلفی از جاذبهای کم هزینه و اثربخش جهت حذف آلاینده های رنگی از محلول های آبی شده است. کربن فعال، جاذب ارزان قیمتی است که امکان حذف این آلاینده ها را دارد. جذب سطحی آلاینده های رنگی روی کربن فعال جزو مرسوم ترین و پرکاربرد ترین روش ها می باشد. تحقیق حاضر به مقایسه عملکرد جذب متیلن بلو روی دو نوع کربن فعال مختلف از پیش ساز نارگیل و گردو بصورت پیوسته می پردازد. تاثیر سه پارامتر بنیادی شامل غلظت اولیه، ارتفاع ستون و شدت جریان مطابق اطلاعات به دست آمده از منحنی های شکست بررسی شد. راندمان حذف متیلن بلو و ظرفیت جذب بستر برای بررسی عملکرد جذب سطحی جذب شونده برای هر دو نوع کربن فعال محاسبه شد و مورد مقایسه قرار گرفت. مقدار میانگین درصد راندمان حذف برای دو نوع کربن فعال نارگیل و گردو به ترتیب 08/42 % و 78/41 % به دست آمد. با وجود برابری نسبی میزان حذف در هردونوع کربن فعال، کربن فعال پایه نارگیل به علت مساحت سطح بالاتر عملکرد بهتری داشت. از سوی دیگر با محاسبه ی میانگین ظرفیت جذب بستر، مقادیر686/0 و 534/0به ترتیب برای کربن فعال پایه گردو و نارگیل به دست آمد. کربن فعال پایه گردو به دلایل چگالی پایین و اندازه حفرات بزرگ تر عملکرد بهتری نشان داد.