1403/03/28
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
جذب سطحی تری گلیسرید از سرم خون انسان با استفاده از گیاه دارچین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سرم خون، گیاه دارچین، تری گلیسرید، جذب سطحی
سال 1397
پژوهشگران احسان صالحی(استاد راهنما)، علی چهرئی(استاد مشاور)، نیلوفر گواری(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش، جذب سطحی تری گلیسرید از سرم خون انسان توسط گیاه دارچین مورد بررسی قرار گرفت. تری گلیسرید نوعی چربی است که در خون یافت می شود، در واقع رایج ترین نوع چربی در بدن است. با توجه به مشکل فراگیر چربی خون بالا، نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مقدمه ای برای شناخت بهتر خواص گیاه دارچین برای کاهش تری گلیسرید سرم خون انسانی شود.جاذب دارچین به علت فراوانی، در دسترس بودن، ارزان بودن و ناچیز بودن احتمال آلودگی در سرم خون به عنوان جاذب مناسب انتخاب گردید. عوامل مهم اثرگذار بر جذب سطحی و بهینه سازی نقاط با استفاده از نرم افزار طراحی آزمایش بدست آمد، در این مرحله اثر عواملی هم چون غلظت جاذب، اندازه ذرات جاذب، زمان تماس، دور همزن و دما مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه ی فرآیند جذب به دست آمد. برای شناسایی خصوصیات جاذب، تست های میکروسکوپ الکترون روبشی و طیف سنجی مادون قرمز انجام گرفت. با طیف سنجی مادون قرمز وجود گروه های عاملی موثر در سطح دارچین به دست آمد، میکروسکوپ الکترون روبشی مشخص نمود حفرات جاذب پر شده اند. مطالعات ایزوترم و سینتیک جذب تری گلیسرید بر روی گیاه دارچین بررسی شد. ایزوترم های لانگمویر، فریندلیچ، تمکین و دوبینن-رادیشکویچ برای برازش داده های تعادلی به کار گرفته شد که ایزوترم لانگمویر و دوبینن-رادیشکویچ بیش ترین هم پوشانی را داشتند.ظرفیت جذب تری گلیسرید بر روی پودر دارچین در دمای 24 درجه سانتی گراد 1159/18 میلی گرم بر گرم تعیین گردید. هم چنین مدل های سینتیکی شبه درجه اول، شبه درجه دوم، نفوذ درون ذره ای و الویچ برای برازش داده های سینتیکی استفاده شد که مدل شبه درجه دوم بهترین هم پوشانی را داشت.زمان مناسب جهت رسیدن به تعادل حدود 20 دقیقه تعیین شد. ترمودینامیک جذب نیز مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به منفی بودن انرژی آزاد گیبس، نتایج حاکی از خود به خودی فرآیند جذب است. نتایج نشان داد که روش جذب سطحی برای حذف تری گلیسرید از سرم خون روشی کار آمد بوده و به درصد جذب مطلوب رسیده است. هم چنین مطالعات بیش تری برای استفاده عملی از این جاذب در ستون های جذب زیستی برای کاهش سریع سطح چربی خون می تواند انجام گیرد.