1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
کاهش تری گلیسرید سرم خون با استفاده از پودر دارچین به عنوان جاذب زیستی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
سرم خون، دارچین، تری گلیسرید، جذب سطحی
سال 1396
پژوهشگران احسان صالحی ، نیلوفر گواری ، علی چهرئی

چکیده

در این مطالعه، جذب سطحی تری گلیسرید از سرم خون انسان توسط گیاه دارچین مورد بررسی قرار گرفت. پودر دارچین به علت فراوانی، در دسترس بودن، ارزان بودن و زیست سازگاری به عنوان جاذب زیستی انتخاب گردید. آزمایشات جذب سطحی به روش ایستا به بررسی اثر پارامترهای مختلف شامل غلظت جاذب، زمان تماس و اندازه پودر جاذب گیاهی دارچین بر جذب تری گلیسرید از سرم خون پرداخته است. از روش میکروسکوپ الکترونی روبشی برای شناسایی خصوصیات ساختاری جاذب قبل و بعد از جذب استفاده شد. مطالعات هم دمای جذب در دمای محیط انجام شد و حداکثر ظرفیت جذب تری گلیسرید بر پودر دارچین 2/18 میلی گرم بر گرم و زمان مناسب جهت دست یابی به تعادل حدود 40 دقیقه تعیین گردید. نتایج آزمایش ها نشان داد که با افزایش مقدار جاذب، زمان تماس و کاهش اندازه متوسط ذرات پودر دارچین، راندمان حذف تری گلیسیرید افزایش می یابد. جذب تعادلی با هم دمای لانگمویر تطابق بهتری نشان داد. به طور کلی نتایج نشان داد که استفاده از جاذب دارچین برای کاهش تری گلیسرید سرم خون کارآمد بوده و مطالعات بیشتری برای استفاده عملی از این جاذب در ستون های جذب زیستی برای کاهش سریع سطح چربی خون می تواند انجام گیرد.