1403/03/28
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
کاهش مستقیم کلسترول سرم خون با استفاده از جاذب های زیستی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سرم خون، آویشن، کلسترول، جذب سطحی
سال 1396
پژوهشگران احسان صالحی(استاد راهنما)، مجید زارع زاده مهریزی(استاد مشاور)، سعیده افشار(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق، جذب ناپیوسته ی کلسترول از سرم خون توسط جاذب آویشن مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات ایزوترم و سینتیک جذب کلسترول بر روی گیاه آویشن بررسی شد. به منظور آشنایی با خصوصیات جاذب، تست های میکروسکوپ الکترونی روبشی 1 ، طیف سنجی مادون قرمز 2 انجام گرفت. مدل های سینتیکی شبه درجه اول، شبه درجه دوم، نفوذ درون ذره ای و مدل الوویچ برای برازش داده های سینتیکی به کار رفتند که مدل نفوذ درون ذره ای بهترین همپوشانی را داشتند. ایزوترم های لانگمویر، فرویدلیچ، تمکین و دوبین-رادوشکویچ برای برازش داده های تعادلی به کار رفتند که ایزوترم لانگمویر بیشترین همپوشانی را داشت. در شرایط بهینه ی یکسان جاذب آویشن آسیاب نشده نسبت به نمونه ی ریزتر، درصد حذف آلاینده ی بیشتری را داشت. جاذب آویشن به علت دردسترس بودن، فراوانی، ارزان بودن و ناچیز بودن احتمال ایجاد آلودگی در سرم خون، به عنوان جاذبی مناسب انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که روش جذب سطحی برای حذف کلسترول از سرم خون انسان، روشی کارآمد بوده و ما را به درصد حذف مطلوب رسانده است.