1403/04/28

احسان مرادی سنجانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه اراک گروه گرافیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
در جستجوی هویت بصری گمشده شهر اراک:هویت منحصر به شهر
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
هویت،هویت شهری،هویت بصری،اراک
سال 1402
پژوهشگران احسان مرادی سنجانی

چکیده

چکیده: در این عصر شهرها به مانند محصولات،خدمات و رویدادها،به دنبال هویت بصری به منظور معرفی و متمایز کردن خود می باشند.اما بسیاری از شهرهای امروزی با غفلت از عناصر سازنده هویت شهری ،هویت بصری‌شان را گم کرده و به دنبال راهکارهای برای هویت بصری خویش در فرهنگ‌ها وشهرهای دیگر می‌گردند و در ادامه دچار بی‌هویتی یا اغتشاش بصری گردیده‌اند. زمینه و هدف: امروزه هویت‌بخشی به شهر از طریق حفظ، ارتقا شخصیت وتوانمندسازی عناصرسازنده هویت شهری،امری با ارزش در مباحث طراحی هویت شهری است. اتخاذ تدابیری که فرصت توجه به این عناصر را فراهم آورده و نفوذ پذیری بصری آنها را به همراه دارد. روش بررسی: در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه‌های تحقیق مرور متون، منابع و اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شده است. یافته ها: عناصر سازنده هویت شهر اراک(عناصر طبیعی،عناصر کالبدی یا مصنوع،عناصر انسانی)،که از آنها غافل شده‌ایم، به عنوان انگاره‌های اصلی،عواملی هستند که طراح را درشکل‌گیری هویت بصری شهر هدایت می‌نمایند. عدم توجه به ارایه هویت بصری شهری وفراموشی اقلیم، فرهنگ وتاریخ شهر به بی‌هویتی شهر منجر می‌گردد. ضرورت طراحی هویت بصری شهری وعوامل موثر در طراحی آن،از یافته‌های این پژوهش می‌باشد. نتیجه گیری: این پژوهش ضمن تدقیق درمفاهیم مرتبط با هویت بصری و جایگاه آنها درطراحی هویت شهری، به تحلیل آگاهانه فضای شهر به منظور سازماندهی شهری با هویت بصری منسجم و هماهنگ پرداخته است. همچنین با بهره‌گیری از عناصر سازنده هویت شهر، راهکارهایی به منظور یافتن هویت بصری گمشده شهر اراک را ارائه می کند.