1403/04/28

احسان مرادی سنجانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه اراک گروه گرافیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
گرافیک محیطی:ابزار کارآمد زندگی در شهری با هویت
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: گرافیک محیطی ، هویت بخشی، هویت شهری
سال 1402
پژوهشگران احسان مرادی سنجانی

چکیده

یکی از ابزارهای کارآمد در طراحی فضاهای شهری و خلق هویـت، گرافیـک محیطـی اسـت. هویت شهر با ارتباط و هماهنگی شاخه های مختلف علمی و هنری از جمله روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، ترافیک، منظرسازی، شهرسازی، معماری، طراحی گرافیک و... شکل می گیرد و مبحثی بین رشته ای اسـت بـا ایـن وجود، می توان گفت گرافیک محیطی با توجه به پتانسیل های خود می تواند اثری اصلاحی بر هویت شهر داشـته باشـد. در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربردی به پژوهش در این زمینه، پرداخته شود و با واکـاوی و تعریف پارامترهای مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ای به جایگاه و اهمیت گرافیک محیطی در ایجاد هویـت در فضـاهای عمومی شهری رسیدگی شود. نتایج بیانگر این است که گرافیک محیطی از ارکان مهم در زندگی شهری است که تاثیر مستقیم بر هویت بصری شهر دارد. بنابراین گرافیک محیطی با ایجاد کیفیت بصری در محیط شهری به ایجاد هویت شهری هدفمند، پویا می پردازد گرافیک محیطی را باید یکی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی و شهری قلمداد کرد.