1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر روش تدریس همتایان بر باورهای انگیزشی و میزان یادگیری درس هدی ههای آسمان دان شآموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر فراهان در سال تحصیلی 99 - 13
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آموزش، باورهای انگیزشی، روش تدریس همتایان، یادگیری.
سال 1400
مجله مسائل كاربردي در تعليم و تربت اسلامي
شناسه DOI
پژوهشگران حسین رحمانی تیرکلایی ، مرتضی فراهانی ، مهدیه اسفینی فراهانی ، بهمن یاسبلاغی شراهی

چکیده

هدف: با توجه به ضرورت بهبود فرایند یادگیری و آموزش و ایجاد انگیزه در فراگیران از طریق بهک ارگیری رو شهای تدریس نوین و مشارکتی، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش از طریق همتایان بر میزان باورهای انگیزشی و یادگیری درس پیا مهای آسمان دان شآموزان پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 99 - 1398 انجام شد. é روش: در پژوهش حاضر از روش نیم هآزمایشی و طرح پی شآزمون پ سآزمون همراه با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دان شآموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر فراهان بود و نمونه شامل 35 نفر از دان شآموزان این پایه بود که ب هشیوه تصادفی به دو گروه )کنترل( و )آزمایش( تقسیم شدند. گروه کنترل به روش سخنرانی ب ههمراه پرسش و پاسخ و گروه آزمایش به روش همتایان آموزش دیدند. داد هها با استفاده از آزمو ن کوواریانس و نسخه 24 نر مافزار spss تحلیل شدند. ابزار جم عآوری اطلاعات نیز آزمون معلم ساخته و پرس شنامه باورهای انگیزشی پنتریج و همکاران بود. é یافت هها: با توجه به نتایج تحلیل آماری، آموزش از طریق همتایان بر میزان باورهای انگیزشی و یادگیری دان شآموزان تأثیر معن یداری داشته است ( 50 / .(p