1403/03/28
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی آموزش تفکر طراحی بر راهبردهای یادگیری فراشناختی و توانایی حل مسأله دانش آموزان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تفکر طراحی، راهبردهای یادگیری فراشناختی، توانایی حل مسأله
سال 1401
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، سعید پورقاسم ماشلی(دانشجو)

چکیده

زمینه و هدف: روش حل مسأله یکی از روش های یادگیری است که هم در زندگی روزمره و هم در کشف مسائل پیچیده علمی کاربرد دارد؛ در واقع، یکی از هدف های آموزش عمومی در هر کشوری از جمله کشور ما پرورش شهروندانی کنجکاو، پرسشگر، جستجوگر و دارای سواد علمی- فناورانه است که در حل مسائل روزانه خود توانا باشد. پیدا کردن مهارت برای درک و حل مسائل روزمره، مبنایی در جهت رسیدن به موفقیت است. از اینرو تقویت و بهبود توانایی حل مساله در دانش آموزان اهمیت دوچندانی می یابد. یکی از روش-های آموزشی در این حوزه، روش آموزش تفکر طراحی می باشد. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش تفکر طراحی بر راهبردهای یادگیری فراشناختی و توانایی حل مسأله دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر رشت انجام شده که در سال تحصیلی 1401-1400 مشغول به تحصیل بودند. مواد و روش: این پژوهش به روش شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر ششم شهرستان رشت در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که به روش نمونه گیری دردسترس تعداد 20 نفر انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش، 10 نفر و گروه گواه 10 نفر به صورت تصادفی جایگزین شدند و گروه آزمایش تحت 8 جلسه آموزش حضوری قرار گرفت. هر دو گروه در آغاز و اتمام آموزش، با پرسشنامه های پژوهش پرسشنامه ی راهبردهای یادگیری توسط کرمی (1381) و پرسشنامه ی توسط لانگ و کسیدی (1996) مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از آمار توصیفی شامل (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل کوواریانس استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش مشخص گردید که آموزش تفکر طراحی در راهبردهای یادگیری فراشناختی دانش آموزان پسر ششم شهرستان رشت موثر بود. آموزش تفکر طراحی به دانش آموزان گروه آزمایش تاثیر معناداری بر افزایش نمرات دانش آموزان این گروه نسبت به گروه گواه داشت و بنابراین آموزش تفکر طراحی در توانایی حل مساله دانش آموزان پسر ششم شهرستان رشت موثر بود. همچنین آموزش تفکر طراحی به دانش آموزان گروه آزمایش تاثیر معناداری بر افزایش نمرات دانش آموزان این گروه نسبت به گروه گواه داشت و بنابراین آموزش تفکر طراحی در توانایی حل مساله و راهبردهای یادگیری فراشناختی دانش آموزان پسر ششم شهرستان رشت موثر بود.