1403/03/29
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر یادگیری الکترونیک مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه و بریگز بر انگیزش تحصیلی و یادگیری درس فیزیوپات دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
یادگیری الکترونیک، الگوی طراحی آموزش گانیه و بریگز، انگیزش تحصیلی، یادگیری
سال 1400
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، فایزه محسنی(دانشجو)

چکیده

زمینه و هدف:در عصر حاضر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، و ورود آن به آموزش و یادگیری لزوم توجه به مبحث یادگیری الکترونیکی بیش از گذشته احساس می شود. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر یادگیری الکترونیک مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه و بریگز بر انگیزش تحصیلی و یادگیری درس فیزیوپات دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال تحصیلی99-1400 انجام شد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری را کلیه دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک تشکیل می دهد که در سال تحصیلی 1400-1399 در دانشگاه علوم پزشکی اراک مشغول به تحصیل بودند .روش نمونه گیری به صورت در دسترس بوده که 30 نفر از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک در 2 گروه گواه (15 نفر) و گروه آزمایش (15نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. . ابزار جمع آوری داده ها؛ پرسش نامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر و آزمون یادگیری محقق ساخته با اعمال نظر کارشناسی اساتید رشته پزشکی می باشد.داده ها بر اساس آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد؛ یادگیری الکترونیک مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه و بریگز بر انگیزش تحصیلی درس فیزیوپات دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک تأثیر معناداری نداشته و یادگیری الکترونیک مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه و بریگز بر یادگیری درس فیزیوپات دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک تأثیر معناداری دارد. بنابراین نتیجه میگیریم بهتر است به منظور افزایش انگیزش دانشجویان از سایر الگوهای طراحی آموزشی در یادگیری الکترونیکی جهت دروس پزشکی بهره گرفت. هم چنین توصیه می گردد اساتید رشته های پزشکی در تدریس سایر دروس این رشته و رشته های مشابه بالینی جهت دست یابی به یادگیری بیشتر و پایدارتر دانشجویان از الگوی طراحی آموزشی گانیه و بریگز استفاده نمایند.