1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر استفاده از شبیه ساز آموزشی بر خلاقیت و تجسم فضایی دانش آموزان در درس علوم تجربی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شبیه ساز آموزشی، خلاقیت، تجسم فضایی، علوم تجربی
سال 1400
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، مهدیه محمدی(دانشجو)

چکیده

بررسی تأثیر استفاده از شبیه ساز آموزشی بر خلاقیت و تجسم فضایی دانش آموزان در درس علوم تجربی زمینه و هدف: در دنیای امروزه یادگیرندگان در جریان یادگیری نیازمند مهارت های حل مسئله، تفکر خلاق وایده سازی هستند. از سوی دیگر یادگیری زمانی اتفاق می افتد که بر پایه ی تجربیات شخصی فرد باشد و به عبارت دیگر دانش آموزان در محیط های شبیه سازی شده به درک و تجسم فضایی از مفاهیم یادگیری برسند. لذا هدف از پژوهش حاضر تأثیر استفاده از شبیه ساز آموزشی بر خلاقیت و تجسم فضای دانش آموزان در درس علوم تجربی شهرستان شازند در سال تحصیلی 1400_1399 بود. مواد و روش: این پژوهش به روش شبه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه پژوهش متشکل از تمامی دانش آموزان دختر پایه پنجم شهرستان شازند بود. روش نمونه گیری در این پژوهش در دسترس بود. شرکت کنندگان این پژوهش 30 نفر بودند که به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جایگزین شدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش پرسش نامه خلاقیت عابدی(1368) و پرسش نامه تجسم فضایی مینه سوتا(1930) بود همچنین برنامه شبیه ساز آموزشی که دارای محیط سه بعدی شبیه سازی شده از موضوعات علمی علوم در محیط آموزشی و آزمایشگاهی است به عنوان ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گرفت و گروه آزمایش طی 12 جلسه همراه با شبیه ساز آموزشی آموزش دیدند.تجزیه و تحلیل داده ها در دو قسمت تحلیل توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و تحلیل استنباطی (تحلیل کوواریانس) ارائه شد. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در خلاقیت و تجسم فضایی در درس علوم تفاوت معنادار وجود دارد (05/0>P) و شبیه ساز آموزشی منجر به افزایش خلاقیت و تجسم فضایی دانش آموزان در درس علوم شد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که احتمالا شبیه ساز آموزشی به علت برخورداری از محیطی سه بعدی که بیشترین شباهت را به محیط واقعی داشته میزان تجسم فضایی دانش آموزان را در درس علوم افزایش داده است. همچنین به علت دارا بودن محیط آزمایشگاهی که امکان انجام آزمایش ها همراه با آزمون وخطا را فراهم می کند باعث افزایش خلاقیت دانش آموزان در درس علوم گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از برنامه ی spss نسخه 25 انجام گرفت. واژگان کلیدی: شبیه ساز آموزشی، خلاقیت، تجس