1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی آموزش بازی با کلمات بر مشکلات املایی دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بازی با کلمات، مشکلات املایی، پایۀ اول
سال 1399
مجله رويكرد هاي نوين آموزشي
شناسه DOI
پژوهشگران خلیل غفاری ، بهمن یاسبلاغی شراهی ، خورشید عبدالوند

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش بازی با کلمات بر اصلاح مشکلات املایی دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی شهرستان ازنا است. این پژوهش، پژوهشی نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل نابرابر است که از دو گروه آزمایش و کنترل تشکیل شده است. جامعۀ آماری را همۀ دانشآموزان پایۀ اول دبستانی شهر ازنا در سال تحصیلی 99 - 98 بهتعداد 987 نفر تشکیل دادند. روش نمونهگیری بهصورت تصادفی خوشهای چندمرحلهای بود. باتوجهبه اینکه روش پژوهش روش نیمهآزمایشی است، حجم نمونه در هر گروه 10 نفر انتخاب شد. با گرفتن آزمون املا از دانشآموزان، نمونۀ دارای مشکلات املایی شناسایی شدند. سپس دورۀ آموزشی بازی با کلمات در 13 جلسه، هفتهای دو بار بهمدت 30 دقیقه اجرا شد. برای جمعآوری دادهها از آزمون پژوهشگرساختۀ مشکلات املایی استفاده شد. بهمنظور تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج براساس یافتهها نشان دادند دورۀ آموزشی بازی با کلمات در بهبود خطاهای املایی مرتبط با حافظۀ دیداری، شنیداری و دقت و توجه و نیز نارسانویسی اثربخش است و سطح معناداری آن ) 001 / 0 ( است. براساس نتایج، بازی با کلمات بر خطاهای املایی دانشآموزان پایۀ اول ابتدائی تأثیر دارد و زمانی که دانشآموزان این بازی را دریافت میکنند، مهارتهای نوشتاری، دقت و توجه و حافظۀ دیداری و شنیداری آنها بهبود مییابد و مطالب را بهتر به یاد میآورند.