1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی آموزش از طریق همتایان برمیزان باورهای انگیزشی و یادگیری درس پیامهای آسمان دانش آموزان دختر پایه هشتم شهر فراهان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روش تدریس همتایان، آموزش، یادگیری، باورهای انگیزشی
سال 1399
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، خلیل غفاری(استاد مشاور)، اعظم فراهانی(دانشجو)

چکیده

زمینه و هدف : با توجه به ضرورت بهبود فرایند یادگیری و آموزش و ایجاد انگیزه در فراگیران از طریق به کارگیری روش های تدریس نوین و مشارکتی، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش از طریق همتایان بر میزان باورهای انگیزشی و یادگیری درس پیامهای آسمان دانش آموزان پایه هشتم در سال تحصیلی 99-1398 انجام شد. روش: در پژوهش حاضر از روش شبه تجربی و طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه هشتم شهرفراهان بود و نمونه شامل 33 نفر از دانش آموزان دختر پایه هشتم بود که به شیوه تصادفی به دو گروه (کنترل) و (آزمایش) تقسیم بندی شدند. گروه کنترل به روش معمول و گروه آزمایش به روش همتایان آموزش دیدند. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس و نسخه 22 نرم افزار spss تحلیل شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز آزمون معلم ساخته و پرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریج و همکاران بود. یافته ها : آموزش از طریق همتایان بر میزان باورهای انگیزشی و یادگیری درس پیامهای آسمان دانش آموزان پایه هشتم تأثیر معنی داری داشته است. نتیجه گیری : می توان نتیجه گرفت آموزش از طریق همتایان میزان باورهای انگیزشی و در نتیجه یادگیری دانش آموزن را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش داده است. بنابراین این روش در صورت کاربرد صحیح می تواند انگیزه درونی لازم را در دانش آموزان ایجاد کند و آنها را به یادگیری بیشتر و بهتر ترغیب کند.