1403/03/29
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کلاس اول ابتدائی در درس فارسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پیشرفت تحصیلی، بازیهای آموزشی، درس فارسی پایۀ اول ابتدایی.
سال 1398
مجله مطالعات روانشناسي تربيتي
شناسه DOI
پژوهشگران خلیل غفاری ، حسین داودی ، حسن حیدری ، فاطمه محمدی ، بهمن یاسبلاغی شراهی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایۀ اول ابتدائی در درس فارسی انجام شدهاست. این تحقیق یک پژوهش نیمه آزمایشی بوده با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل که از دو گروه آزمایش و کنترل تشکیلشده بود. جامعۀ - آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشآموزان پایۀ اول دبستانی شهر خمین در سال تحصیلی 66 5961 تشکیل دادند که تعداد آنان 5925 نفر بود. روش نمونهگیری پژوهش بهصورت تصادفی خوشهای چندمرحلهای بود. با توجه به اینکه روش پژوهش این تحقیق روش نیمه آزمایشی است، حجم نمونه در هر گروه 51 نفر انتخاب شد. جهت پاسخگویی به فرضیههای فرعی 5 و 2، از آزمون مهارت خواندن و نوشتن در درس فارسی، برای سنجش یادآوری مطلب، از آزمون حافظه بصری کیم کاراد و بهمنظور اندازهگیری درک کلمات و واژهها از تصاویر و برای آزمون تحلیل - دادهها از تحلیل کواریانس استفاده شدهاست. نتایج حاکی از اثربخشی بازیهای آموزشی بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایۀ اول ابتدائی در درس فارسی، مهارت خواندن و نوشتنو در درک کلمات و تصاویر بود؛ همچنین تأثیر بازیهای آموزشی بر درک کلمات و واژگان و یادآوری مطالب معنادار بوده و موجب افزایش درک کلمات و یادآوری مطالب در آنها شده است؛ علاوه براین، بازیهای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایۀ اول ابتدائی در درس فارسی تأثیر دارد و لذا زمانی که دانشآموزان بازیهای آموزشی را دریافت میکنند، مهارتهای خوانداری و نوشتاری آنها بهبود مییابد، مطالب را بهتر به یاد میآورند و درک کلمات و واژگان بهتری را تجربه میکنند.